Husordensregler

Husordensreglene skal sørge for trivsel for alle beboere i borettslaget. Reglene utgjør en del av leiekontrakten. Vedvarende brudd på disse kan få følger for leieforholdet.

FRAMLEIE

Framleie kan kun skje etter samtykke fra styret, jfr. husleieloven §7-2. Dette inkluderer framleie av garasjeplass som disponeres av andelseier.

RO I LEILIGHETEN

Det skal være alminnelig ro i leiligheten mellom 22.00 og 08.00. Natt til lørdag, søndag og helligdager skal det være ro mellom 23.00 og 10.00. Med alminnelig ro menes at andelseiere ikke blir forstyrret av lyd fra naboleiligheter. Dette gjelder spesielt: høy musikk eller tale, banking eller boring og øving på musikkinstrument.

Utilbørlig støy skal unngås i sin alminnelighet. Det skal vises ekstra hensyn ved banking, boring eller øving på musikkinstrument. Tillatelse til å forestå musikkundervisning i leilighetene skal innhentes fra styret.

HUSDYRHOLD

Husdyrhold er tillatt i borettslaget for alminnelige husdyr etter søknad til styret. Dette omfatter hund, katt, fugl og gnagere. Husdyrhold av flere dyr eller andre dyrearter kan bare skje etter godkjent søknad til styret.

Det er ikke tillatt å lufte hunder og katter på borettslagets område. Hunder skal alltid holdes i bånd på borettslagets område. Dyr skal ikke festes til gjerdet eller likende på borettslagets område. Dyr skal ikke komme inn på lekeplassen eller sandkassen. Utlegging av mat på fellesarealer skal ikke forekomme. Ekskrementer etter dyr skal fjernes straks. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for andre beboere ved bråk og støy med mer.

Får styret henvendelser om gjentatte brudd på reglene over – kan styret etter nærmere vurdering kreve dyret fjernet fra borettslaget.

Vedlagte standard hundekontrakt inngår som en del av ordensreglene.

AVFALL

Den enkelte beboer har selv ansvar for å kvitte seg med avfall. For papir og restavfall (husholdningsavfall) skal det benyttes egne søppelkasser. Større gjenstander eller mengder med avfall skal fjernes av den enkelte. Det oppfordres til at gjenvinningsmuligheter benyttes for glass, metall og spesialavfall.

Andelseierne oppfordres til å holde en økologisk profil i avfallshåndteringen.

FASADEENDRING

Det er ikke tillatt å montere gjenstander på fasaden eller på annen måte gjøre endringer som vil påvirke byggets utseende. Dette inkluderer parabolantenner. Dersom slike endringer ønskes utført må det rettes søknad til generalforsamlingen som må samtykke med minst to tredjedeler av de avgitte stemmene, jfr. vedtektene § 8.

Dersom det er særskilt behov kan det søkes om å montere markiser eller annet nedblendende utstyr. Styret kan stille krav til utformingen av utstyret.

RENHOLD AV FELLESAREALER

Beboerne er ansvarlig for renhold av fellesarealer. Styret fastsetter retningslinjer for hvordan renholdet skal skje.

DUGNAD

Det avholdes dugnad når styret finner behov for det. Dugnader varsles ved oppslag minst to uker før den avholdes.

Alle andelseiere er pliktige til å delta på dugnad.

BRUK AV VERANDA

Det skal vises aktsomhet ved oppbevaring av gjenstander på veranda slik at disse ikke faller ned. Blomsterkasser må monteres på innsiden av veranda. Banking eller risting av tepper tillates ikke fra verandaen.

Det er ikke lov med bruk av åpen ild på veranda. Derfor er kull- og gassgrill ol. ikke mulig å bruke. Elektrisk grill derimot er greit.

NAVNESKILT

Alle beboere plikter å ha navneskilt på egen inngangsdør, postkasse og ringeklokke som tilkjennegir hvem som bor i leiligheten.

Postkasseskilt kan bestilles i  Postens skiltbutikk: Stor postkasseskilt

Kontakt borettslagets vaktmestertjeneste Gamle Oslo Servicesentral (GOS) for å bestille navneskilt til ringeklokke.Husk å spesifisere hva som skal stå på henholdsvis ringeklokkene og postkassen. Navneskilt på postkasser og ringeklokker skal være like for alle i borettslaget, for nye andelseier dekker borettslag kostnader, men den enkelte beboer dekker selv utgiftene når skiltene skal endres.

GENERELLE BESTEMMELSER

Fellesarealene er til rekreasjon for alle og må brukes med varsomhet.

Med unntak for barnevogner er det ikke tillatt å sette fra seg private eiendeler i inngangspartier, trappeoppganger, garasje eller lagets utvendige fellesarealer.

Garasjeporten skal alltid være lukket. Hver beboer er selv ansvarlig for at garasjeporten lukker seg etter bruk og ikke blir forlatt i åpen stilling.

Det er røykeforbud i oppganger, felles boder og garasjer.