Utleie av leilighet og garasjeplass

Hvis du som andelseier skal leie ut hele eller deler av boligen din er dette regulert i borettslagsloven. Ny borettslagsloven trådte i kraft 1.1.2020, hvor det blant annet ble lovfestet at andelseiere har rett til korttidsutleie inntil 30 dager pr år.

Regler for å leie ut hele boligen

Korttidsutleie inntil 30 dager pr år:

Fra og med 1. januar 2020 gjelder nye regler for korttidsutleie i borettslag. Andelseier har rett til å kunne leie ut hele boligen inntil 30 dager pr år, enten delt eller sammenhengende. For utleie inntil 30 dager pr år er det dermed ikke nødvendig å søke om bruksoverlating via USBL. Grensen på 30 dager pr år er absolutt, og kan ikke overstiges. Dette vil typisk være utleie via airbnb eller tilsvarende.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal styret alltid få beskjed om korttidsutleie med informasjon om tidspunkt for utleie samt navn, telefon og e-post adresse på leietaker. Dette gjøres pr epost til styret@klosterenga.no.

Andelseier står ansvarlig overfor borettslaget ved utleie. Dette betyr at andelseier skal påse at borettslagets vedtekter og husordensregler og liknende følges av leietaker. Videre er det andelseier som står ansvarlig ved eventuell skade på borettslagets fellesarealer eller andre andelseieres boliger.

Utleie over 30 dager pr år:

Du må sende en søknad for å kunne leie ut hele leiligheten din. Dette kalles også bruksoverlating eller fremleie.

  • Du må søke om utleie ved å fylle ut og sende dette skjemaet til USBL.
  • Du som er andelseier eller en person som er i nærstående familie med deg må ha bodd i leiligheten minst ett av de siste to årene
  • Du må opplyse om all utleie de siste to år
  • Du får maksimalt leie ut boligen i tre år sammenhengende

Andelseier betaler selv gjeldende gebyrer til USBL for behandling, registrering og oppfølging av søknader om bruksoverlating.

Leie ut deler av boligen samtidig som du som er andelseier bor der

Du kan fritt ta opp i husstanden og ellers leie ut deler av boligen din samtidig som du som er andelseier bor der, uten godkjenning av styret. Du er ansvarlig for at leietagerne dine følger borettslags vedtekter og husordensreglene.

Du kan leie ut rom via Airbnb eller tilsvarende ordninger uten å søke styret så lenge du selv bor i leiligheten når rommet leies ut.

Utleie etter spesielle regler

Etter borettslagsloven er det særlig fire forhold som gir deg som er andelseier en utvidet rett til utleie. Dette kalles gjerne overlating av bruksretten med særlig grunn. Hvis dette er regler som det er aktuelt for deg å bruke, er det viktig at du spesifiserer dette i skjemaet du sender inn til USBL.

Dette er de fire forholdene:

  1. Når andelseieren er en juridisk person, det vil si et privat eller offentlig selskap, ikke selv bor i boligen og hvor fremleie er en del av avtalen med borettslaget.
  2. Andelseieren skal være borte midlertidig og fraværet skyldes tungtveiende grunner, eksempelvis arbeid, utdanning, sykdom osv. Det er ingen tidsbegrensing eller krav til botid. Bestemmelsen forutsetter at fraværet er ment å være midlertidig, dvs. at andelseieren har til hensikt å flytte tilbake.
  3. Når bruken skal overlates til andelseierens nærstående – dvs. ektefelle, foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn og fosterbarn og ektefellens foreldre, besteforeldre, barn og barnebarn.
  4. Bruksretten overlates til noen som etter ekteskapsloven eller husstandsfellesskapsloven har rett til dette, enten en slik rett følger av en rettslig avgjørelse eller av avtale.

Fremleie av garasjeplass

Dersom du har garasjeplass og skal fremleie den, må du informere styre om dette. Send leiekontrakt til styret@klosterenga.no med opplysning om navn, adresse, e-post og telefon. Av sikkerhetsmessig årsaker er det ikke lov å utlevere nøkkel i forbindelse med utleie til eksterne leietaker. Bestill fjernkontroll som kun gir adgang til garasjekjeller ved fremleie til ekstern leietaker.