Forhåndsvarsel om generalforsamling i Klosterenga borettslag

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Klosterenga borettslag vil bli avholdt 13. april 2021 kl. 17.30. 17. juni 2021. Sted annonseres senere.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen. Frist for innmelding av saker er 15. mars. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret@klosterenga.no innen fristen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:
– Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling.
– Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.

Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamling.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Per dags dato er det stor usikkerhet knyttet til om generalforsamlingen vil la seg gjennomføre fysisk på planlagt dato, og det er p.t. ikke lovverk som gir rom for å gjennomføre generalforsamlingen digitalt. Dersom smittesituasjonen ikke tillater fysisk gjennomføring, og lovverket ikke endres slik at digital gjennomføring er mulig, kan det bli aktuelt å utsette. Styret vil orientere om eventuelle endringer så fort disse er kjente, slik at generalforsamlingen kan gjennomføres i trygge rammer.

I år er det behov for flere nye medlemmer både til styret og til garagård-komiteen (som bl.a. jobber med saker relatert til fellesområdene vi deler med Justiskroken borettslag). Vi ber interesserte melde sitt kandidatur til valgkomiteen som består av Ronny Engene (rengene@online.no) og Abdullah Karagøz (abdullahkar@gmail.com). Dersom du har spørsmål rundt hva det innebærer å påta seg et verv i styret, er du velkommen til å kontakte oss på styret@klosterenga.no.

Med vennlig hilsen

Styret
Klosterenga borettslag