Lading av el-bil og plug-in hybridbiler i garasjeanlegget

Styret har utredet mulighet for lading av el-bil og plug-in hybridbilder i garasjeanlegget. Vi ønsker å tilrettelegge for ladeinfrastruktur som tilrettelegger for at alle skal ha mulighet for å tilrettelegge for lading av elbil på sin p-plass og forventet utvikling innen regulering og teknologi. 

Det gjøres oppmerksom på, at lading av biler ved å koble bilen til vanlig stikkontakt(schukko) ikke er tillat i Klosterenga borettslag. Vanlig husholdningskontakt er ikke konstruert for å overføre så mye energi som det trengs til lading av el- og hybridbiler.  Det kan oppstå lysbue, varmegang  og brannfare på grunn av overbelastning.

Rapport fra Enmira: Vi har engasjert en uavhengig konsulent som har utarbeidet en rapport for Klosterenga borettslag. Konsulenten anbefaler en løsning som ivaretar fremtidig ladeinfrastruktur, borettslagets brannsikkerhet, HMS-krav, el-kapasitet, organisering av garasjeanlegg og kvalitet med hensyn til omfang, teknologi og kostnad.

Løsning: Løsningen vi har vedtatt innebærer at ladepunkt ved p-plass blir tilknyttet beboerens egen strømteller. Vi vil kun tillate ladestasjon for normallading(AC) med ladestandard Mode 3. Beboer som ønsker ladestasjon kan kjøpe tjenesten av en el-installatør vi vil tegne rammeavtale med. Det tilrettelegges med ny kabelbru for ryddig kabelføring til den enkelte parkeringsplassen i regi av borettslaget.

Videre framdrift: Vi innhenter flere tilbud fra el-installatører for kabelbruer og fastpris for ladestasjon. Styret venter på avklaring av utredet løsning med Justiskroken borettslag før beboerne kan tilbys mulighet for å tilrettelegge for lading ved egen p-plass. 

Kostnader: Borettslaget vil bekoste kabelbru, men selve kostnad for kabling og ladestasjon må bekostes av den enkelte beboer. Strømkostnadene dekkes av den enkelte beboer. Beboer vil selv har ansvar for vedlikehold og kontroll.

Stikkontakt for lading av el-sykkel og handikapkjøretøy: Noen kjøretøy, som el-sykler, handikapkjøretøy og lignede kan ikke lades på en ladestasjon. I disse tilfeller kan  styret godkjenne  etablering av en vanlig stikkontakt som kan avlåses, men den må da ha maksimal overlastbeskyttelse (sikring) på 10A. Eksisterende stikkkontakt for lading av handikapkjøretøy som er koblet til borettslagets strømforsyning må legges om til den enkle beboers strømteller. Installasjoner må bli gjennomført av en godkjent installatør. Dokumentasjon må framlegges til styret før kontakten kan tas i bruk. Kostnadene dekkes av den enkelte beboer. 

Fra rapporten: Mode 3 – Ladeinfrastruktur for normallading og AC semihurtiglading: Når ladeinfrastruktur for AC lading skal bygges ut anbefaler Enmira at ladestandarden Mode 3 velges. Videre anbefales det at laderen skal ha Type 2 kontakt og være uten fastmontert kabel.Dette er i tråd med de anbefalinger som er gitt og av både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) gir og de føringene som EUkommisjonen legger i sin «Clean Power for Transport» strategi.

En Mode 3 ladeløsning består av følgende:

  1. En fastmontert Mode 3 ladestasjon
  2. Ladestasjonen har en fast tilkobling til strømnettet
  3. En bil som har Mode 3 tilkoblingsmulighet
  4. En Mode 3 ladekabel som bileieren har med seg.

Mode 3 er fremtidens løsning for normallading og må velges ved utbygging av ny ladeinfrastruktur. Mode3 er en dedikert ladetilkobling med sikkerhetsfunksjon og kontroll. Sikkerheten ivaretas av en EVES som er en del av en ladestasjon som er permanent tilkoblet strømnettet. Laddingen foregår med vekselstrøm – AC. Når en elbil tilkobles et Mode 3 ladepunkt vil bil og ladestasjon kommunisere sammen for å påse at alle nødvendige sikkerhetskrav er oppfylt og at riktig ladestrøm benyttes. Løsningen er både brukervennlig og robust, og de er utviklet nettopp for sikker og effektiv lading av elbiler. Mode 3- ladepunkt kan leveres med fastmontert eller løs ladekabel. Ettersom det i dag brukes to ulike typer kontakter, en japansk/amerikansk (Type1) og en europeisk (Type2), bør ladestasjonene leveres uten fastmontert kabel. Elbilisten bringer med seg riktig ladekabel som har Type 2 kontakt som skal kobles til ladestasjonen og riktig kontakttype (Type1 eller Type2) som passer på bilen.